Integritetspolicy

Arthur Guld & Design

Arthur Guld & Design värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.  

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vem och vad?

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Arthur Guld & Design AB (org.nr. 556845-6510) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter. De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

1. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.

2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.

3. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd, t.ex. när vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

4. Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter.

 Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta:

Beställning & köp

Ändamål:

Hantera beställning/köp

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • IP-adress
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Behandlingar som utförs:

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning. Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod:

Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Rättsliga förpliktelser

Ändamål: 

Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress,
 • e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsformation.
 • IP-adress.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.

Behandlingar som utförs:

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod:

Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

Kundservice

Ändamål:

Hantera kundserviceärenden.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, eventuellt fel/klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning.

Behandlingar som utförs:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice samt utredning av eventuella klagomål- och supportärenden.

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod:

Tills dess att kundserviceärendet har avslutats.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 •  Transporter (logistikföretag och speditörer).
 •  Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 •  Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträdenför att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vi delar också dina personuppgifter med statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.  

Var lagras uppgifterna?

De uppgifter som samlas in om dig kommer att behandlas och lagras inom EU/EES.  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.  

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för
 • invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.  

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.  

Cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer om, och ändra inställningar för cookies här  

Kontakt

Arthur Guld & Design AB
Erikslund Shopping Center
72138 VÄSTERÅS

Organisationsnummer: 556845-6510

Telefon: 021-474 87 40
Epost: info@arthurgulddesign.se

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@arthurgulddesign.se.  

Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.  

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen – Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Datainspektionens hemsida. 

 

Samtycke till användning av kakor.

För att vår webbplats ska fungera korrekt använder vi kakor. För att få ditt giltiga samtycke till användning och lagring av kakor i webbläsaren du använder för att komma åt vår webbplats och för att korrekt dokumentera detta använder vi en samtyckeshanteringsplattform: CookieFirst. Denna teknik tillhandahålls av Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederländerna. Webbplats: https://cookiefirst.com hänvisat till som CookieFirst.

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till CookieFirsts server för att ge oss möjlighet att få giltigt samtycke från dig till användningen av vissa kakor. CookieFirst lagrar sedan en kaka i din webbläsare för att kunna aktivera endast de kakor som du har samtyckt till och för att korrekt dokumentera detta. De behandlade data lagras tills den fördefinierade lagringsperioden löper ut eller du begär att data ska raderas. Vissa obligatoriska lagringsperioder enligt lag kan gälla trots ovanstående.

CookieFirst används för att erhålla det lagligt krävda samtycket för användningen av kakor. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Databehandlingsavtal

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med CookieFirst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagen, som säkerställer att data från våra webbplatsbesökare endast behandlas i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Server loggfiler

Vår webbplats och CookieFirst samlar automatiskt in och lagrar information i s.k. serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Följande data samlas in:

 • Ditt samtyckesstatus eller återkallande av samtycke
 • Din anonymiserade IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid för ditt besök på vår webbplats
 • Webbside-URL:en där du sparade eller uppdaterade dina samtyckesinställningar
 • Din ungefärliga plats som användare som sparade sina samtyckesinställningar
 • Ett universellt unikt identifierare (UUID) för webbplatsbesökaren som klickade på kakemeddelandet
Cannot call API for app 380204239234502 on behalf of user 3338843316213084